Giới thiệu

Giới thiệu

Được thành lập từ tháng 04/2001, với tên gọi là Khoa Tại chức - Đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý, đào tạo hệ Tại chức. Theo Quyết định số 1158/QĐ-ĐHCN HN ngày 02/7/2014, Khoa Tại chức được đổi thành Trung tâm Đào tạo thường xuyên. Trong quá trình quản lý đào tạo, Trung tâm luôn đảm bảo thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành:....Xem tiếp