Cán bộ & Giảng viên

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Bên cạnh sự phát triển về quy mô và tổ chức, hàng năm, đội ngũ cán bộ - viên chức của Trung tâm đều được Nhà trường tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ quản lý cũng như trình độ chuyên môn nhằm tăng cường chất lượng đào tạo của Trung tâm.

1. Lãnh đạo Trung tâm

+ Giám đốc: TS. Đinh Xuân Thành

GIỚI THIỆU CHUNG

Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VLVH).

1. Quản lý xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo VLVH; kiểm tra, rà soát các Kế hoạch đào tạo trước khi trình Ban Giám hiệu duyệt.

2. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị được Nhà trường giao.

3. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển mục tiêu, quy mô, ngành nghề đào tạo, địa bàn và phát triển đội ngữ, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo VLVH.

4. Khảo sát nhu cầu đào tạo tại các địa phương; Kết hợp với các đơn vị để quảng bá mô hình đào tạo, đánh giá điều kiện đào tạo, tổ chức xét duyệt hồ sơ, thi tuyển sinh, tại các cơ sở có đủ điều kiện và nhu cầu.

5. Phụ trách lập các Hợp đồng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện sau khi thi tuyển sinh đảm bảo tính pháp lý. Đúng theo quy định của Nhà trường.

6. Quản lý CB - VC của Trung tâm và Sinh viên VLVH theo phân cấp của Hiệu trưởng.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CB - VC, Sinh viên VL-VH. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB- VC Trung tâm đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8. Chỉ đạo đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… và thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

9. Cam kết, quản lý, đôn đốc thực hiện ISO, 5S tại Trung tâm.

Điện thoại: 0985-899-969

Email: thanhdx1969@gmail.com;

2. Đội ngũ cán bộ viên chức

+ Giáo vụ:

ThS. Bùi Thị Thanh Bình

Điện thoại: 0936-363-538

email: binhminhnghia@yahoo.com;

+ Giảng viên:

ThS. Bùi Minh Phúc

Điện thoại: 0936-498-868

Email: minhphuc@haui.edu.vn

+ Chuyên viên:

ThS. Lê Anh Quang

Điện thoại: 0989-226-622

Email: leanhquang1975@gmail.com